Search:
swaminarayan.nu


Nitya Niyam - Cheata

NOTE: To save the MP3 files on your computer, right click on the file below and select “Save Target As...” to download.

Pratahkalin Nitya Niyam
1. Bhrahme Muhurte 2. Heji Mara nath Raho 3. Aarti
4. Ramkrishna Govind 5. Devoni Jay 6. Vishvesh Chho
7. Manas Chintay 8. Janmangal Stotra 9. Janmangal Namavali
10. Bhavsambhav Bhiti 11. Naman Hu Karu

Sayankalin Nitya Niyam
1. Mara Valaji Shu 2. Mara Haraji Shu 3. Chhel Chhogalo Re
4. Aarti 5. Ramkrishna Govind 6. Navinjemrut Saman
7. Devoni Jay 8. Nirvikalp Uttam Aati 9. Vishvesh Chho
10. Jamo Thal Jivan 11. Rudu Swaminarayan 12. Vachanamrit G. M. 49
13. Dhun

Niyam Chesta
1. Pratham Shree Harine re 2. Ora Aavo Shyam Snehi
3. Have Mara Vhalane Nahi Re 4. Podhe Prabhu Sakal Muni Ke Shyam
5. Podho Podho Sahajananad 6. Re Shyam Tame Saachu
7. Vandu Sahajanand Rasrup 8. Aaj Mare Orade Re

Nitya Niyam

Swaminarayan